آیین‌نامه‌های پژوهشی

آیین‌نامه اعتبار ویژه
آئین‌نامه ارتقای 95 به بعد
 آیین‌نامه داخلی متقاضیان ارتقا مرتبه
آیین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها
تامین هزینه های اعضای هیات‌علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی در سال تحصیلی 1400-1399
مصوبات هیات‌رئیسه دانشگاه در خصوص ترفیع سالانه