تماس با دانشکده

 مدیریت: 29902969
حوزه ریاست:29902951
آموزش:29902965
پژوهش:29902967
کارشناس گروه اقتصاد:29902954
کارشناس گروه علوم سیاسی:29902987
مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی:29902987
کتابخانه:29902982
مسئول سایت:29902966
کادر خدمات:29902976
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی.
22431806
 economic@sbu.ac.ir
سایت دانشگاه
22431806