رئیس دانشکده

دکتر منصور میراحمدی
گروه آموزشی: علوم سیاسی
29902951
M-Mirahmadi@sbu.ac.ir
رزومه