رئیس دانشکده

دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
29902951
H-Samsami@sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 1402 ← تاکنون
  • مدیر گروه اقتصاد 1400 ← 1400
  • مسئول امور فرهنگی دانشکده اقتصاد 1396 ← 1398
  • سرپرست مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی 1392 ← 1394
  • مدیر گروه اقتصاد 1387 ← 1392
  • استاد راهنما 1385 ← 1392