مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه اقتصاد اسلامی در راستای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه دانشگاهی و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی پدید آمده است.
پیوندها:
وب‌سایت مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی