نشریات معتبر بین‌المللی

نشریات بین‌المللی کشور مصر
فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی
فهرست نشریات علمی نمایه شده در پایگاه بین‌المللی ISI  در سال 2016
فهرست نشریات Scopus در سال 2016
فهرست نشریات علمی معتبر بین‌المللی نمایه شده در پایگاه ISI (میانگین ضریب تاثیر) در سال 2016
فهرست نشريات فارسی دارای ضريب تاثير پايگاه استنادی علوم جهان اسلام براساس ضريب تاثير در سال 2016
ضریب تاثیر نشریات فارسی
 سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی
پیوندها:
فصل‌نامه‌های تخصصی دانشکده
فصل‌نامه‌های تخصصی دانشکده
مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی