مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر حسین صمصامی
گروه آموزشی: علوم سیاسی

مدیرگروه اقتصاد

29902993
H-Samsami@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر روح‌الله طالبی‌آرانی
گروه آموزشی: علوم سیاسی

مدیرگروه علوم سیاسی

29902987
r_talebiarani@sbu.ac.ir
رزومه