مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر روح‌اله طالبی‌آرانی
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

مدیر گروه علوم و اندیشه سیاسی، سیاست جهانی و منطقه‌ای و روابط بین‌الملل (گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا)

29902987
r_talebiarani@sbu.ac.ir
رزومه