نشریات تخصصی

فصلنامه گروه علوم سیاسی

 فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی 
 پست الکترونیک: rahyaft.siasi@yahoo.com
     شماره تماس: 22431721

فصلنامه گروه اقتصاد
 فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و الگوسازی 
      پست الکترونیک: ecoj@sbu.ac.ir
      وب‌سایت: http://ecoj.sbu.ac.ir
 
فصلنامه لاتین دانشکده

  International Journal of Economics and Politicals

 http://jep.sbu.ac.ir