معاونان

دکتر مرتضی تهامی‌پور
گروه آموزشی: علوم اقتصادی

معاون پژوهشی دانشکده

 29902951
m_tahami@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر رضا خراسانی
گروه آموزشی: علوم سیاسی

معاون آموزشی دانشکده

29902951
r_khorasani@sbu.ac.ir
رزومه