مقاله‌های مقدماتی (working paper)

اهمیت ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم‌های محیط زیستی
بررسی اثرات عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر کیفیت حکمرانی
رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در کشورهای منتخب جنوب غرب آسیا: درس‌هایی برای اقتصاد ایران
طرح تحلیلی اقتصاد مقاومتی: رویکرد سیستمی