کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد - سياست جهاني و منطقه ای


تعداد رشته دوره رشته تحصيلي
3 روزانه مطالعات منطقه اي
3 نوبت دوم مطالعات منطقه اي
2 پرديس2 مطالعات منطقه اي
3 روزانه روابط بين الملل
2 نوبت دوم روابط بين الملل
2 پرديس2 روابط بين الملل
2 پرديس2 الكترونيكي روابط بين الملل