کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشد - سياست جهاني و منطقه ای


  تعداد رشته دوره رشته تحصيلي
  3 روزانه مطالعات منطقه اي
  3 نوبت دوم مطالعات منطقه اي
  2 پرديس2 مطالعات منطقه اي
  3 روزانه روابط بين الملل
  2 نوبت دوم روابط بين الملل
  2 پرديس2 روابط بين الملل
  2 پرديس2 الكترونيكي روابط بين الملل