سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی

راه‌اندازی میز علم اطلاعات و دانش شناسی
نشست تخصصی با موضوع: پرداخت یارانه، ضرورت ها و پیامدهای اقتصادی و سیاسی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1398
دومین نشست بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنگ داخلی سوریه در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1398
سخنرانی _ دیپلماسی تجاری، ضرورت قرن 21 در تاریخ 9 اردیبهشت ماه 1398
سخنرانی _ علوم اجتماعی و مسأله پیچیده آب در ایران در تاریخ 26 آذر ماه 1397
سخنرانی _ آشنایی با ابزارهای کشف نرخ، تأمین مالی و مدیریت ریسک در تاریخ 12 آذر ماه 1397
سخنرانی _ بانکداری مرکزی در ایران: ثبات پولی و مالی در تاریخ 5 آذر ماه 1397
همایش- اولین همایش ملی چگونگی برون‌رفت از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در تاریخ 5 دی ماه 1397