بسمه​ تعالی

 

اطلاعیه مهم

 
برنامه زمان­بندی روز مصاحبه داوطلبان دوره دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ یکشنبه مورخ 16/04/1398 به شرح زیر می­باشد:
1-   شرکت در آزمون کتبی ساعت 9:30 تا 11:00 (داوطلبان محترم جهت انجام مراحل مقدماتی؛ راس ساعت 9:00 در دانشکده حضور داشته باشند).
2-   تشکیل پرونده (ارائه مستندات آموزشی و پژوهشی) ساعت 11:00 تا 13:30
3-   انجام مصاحبه ساعت 13:30 تا 18:30
جدول زمان­بندی مصاحبه در تابلوی اعلانات دانشکده نیز نصب شده است.