گروه علوم اقتصادی

گروه علوم سیاسی

برنامه درسی کارشناسی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل  نیم سال اول تحصیلی 1401-1400(دانلود)