صفحه اصلی
برگزاری جلسه سمینار دکتری روابط بین الملل - خانم مریم زارع خان محمدی
  • 377 بازدید

عنوان: ابعاد حقوق بشری خیزش چین در نظم بین الملل لیبرال 

 استاد راهنما: آقای دکتر محسن شریعتی نیا

اساتید مشاور:
   آقای دکتر روح الله طالبی آرانی
   سرکار خانم دکتر حمیرا مشیر زاده


دانشجو: خانم مریم زارع خان محمدی

زمان: شنبه  01/02/1403    ساعت 12-10 
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات