معاونان

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

معاون پژوهشی دانشکده

 29902951
رزومه
دکتر رضا خراسانی
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

معاون آموزشی دانشکده

29902951
r_khorasani@sbu.ac.ir
رزومه