مدیر گروه‌های آموزشی

آقای دکتر محمود مختاربند
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

مدیر گروه اقتصاد

29902987
m_mokhtarband [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر روح‌اله طالبی‌آرانی
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

مدیر گروه علوم و اندیشه سیاسی، سیاست جهانی و منطقه‌ای و روابط بین‌الملل (گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا)

29902987
r_talebiarani@sbu.ac.ir
رزومه