صفحه اصلی
برگزاری جلسه سمینار دکتری اندیشه سیاسی - آقای میثم نظری
  • 277 بازدید

عنوان: هویت ایرانی در عصر جهان شبکهاي و تمدن اطلاعاتی

استاد راهنما: آقاي دکتر منصورمیراحمدي چناروئیه
استاد مشاور: آقاي دکتر رضا خراسانی
استاد مشاور: آقاي دکتر رضا نجف زاده

دانشجو: آقاي میثم نظري
زمان: شنبه 1402/10/30 ساعت 10
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده

افزودن نظرات