معرفی کتاب

الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران (جلد اول)
نویسنده:  
محمد نوفرستی
قیمت:  
ریال800,000

الگوسازی اقتصادسنجی کلان در ایران (جلد اول)
نویسنده:  
محمد نوفرستی
قیمت:  
ریال800,000