صفحه اصلی
کارشناسی ارشد اقتصاد
  • 408 بازدید

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد میرساند:
درس " موضوعات انتخابی در اقتصاد 1 " ویژه دانشجویان
اقتصاد انرژی است. توصیه میشود دانشجویان سایر گرایشها
از اخذ این درس خودداری کنند.

گروه اقتصاد

افزودن نظرات