اولین همایش ملی چگونگی برون رفت از چالش های اساسی اقتصاد ایران- 5 دی ماه 1397

مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دفتر پژوهش ها و مطالعات اندیشه های اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)

دفتر پژوهش ها و مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف

مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 

 

آخرین خبرها