ارتباط با معاونت

دفتر معاونت: 29902660
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی: 29902250
مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی: 29902667
مدیریت گروه مطالعات و ارزیابی: 29902202
مدیریت امور شاهد و ایثارگر: 29902201
farhangi [at] sbu.ac.ir
آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، جنب نهاد رهبری، معاونت فرهنگی و اجتماعی