همکاران

علیرضا جدایی
مشاور مدیر روابط عمومی

کارشناسی‌ارشد

29902233
نسرین کشاورز رضوان
کارشناس مسئول روابط عمومی

کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی

29902234
n.keshavarz@mail.sbu.ac.ir
دکتر احمد شریفی
کارشناس ترجمه متون

 دکتری مطالعات ترجمه

29902232
ahm.sharifi@mail.sbu.ac.ir
سیده فاطمه امینی
کارشناس روابط عمومی

کارشناسی فلسفه

29902232
Fatemeh.Amini@sbu.ac.ir
علی اکبر قربان‌خواه
کارشناس امور اداری

کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

29902233
a.ghorbankhah@mail.sbu.ac.ir
عاکف پایدار
اپراتور اداری
کارشناس 
29902232
a.paydar@mail.sbu.ac.ir
ستاره جلالی
کارشناس روابط عمومی

کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی

 29902232
s-jalali@mail.sbu.ac.ir
سمیه جعفری
مسئول دفتر
کارشناس‌ارشد مدیریت اطلاعات و دانش
29902233
soma.jafari@mail.sbu.ac.ir
میثم خزائی
کارشناس روابط عمومی
کارشناس ارشد مدیریت رسانه
29902232
khazaei_meysam@gmail.com