فعالیت ها و شرح وظایف اداره

- بررسی و پذیرش درخواست های متقاضیان:

     * انتقال از دانشگاه های خارج از کشور به دانشگاه شهید بهشتی

     * متقاضیان میهمان تکدرس به دانشگاه شهید بهشتی

     * متقاضیان میهمان ترم کامل به دانشگاه شهید بهشتی

     * متقاضیان میهمان دائم به دانشگاه شهید بهشتی

     * متقاضیان انتقال به دانشگاه شهید بهشتی

- انجام امور مربوط به معرفی شدگان مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری

- انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان ورودی جدید 

- انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان (نظام وظیفه) 

- انجام امور مربوط به بررسی سوابق تحصیلی مقاطع قبلی ( تاییدیه تحصیلی)