جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

بازدید 23
اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

بازدید 582
اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

بازدید 667

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

اطلاعیه وبینار نقد و معرفی کتاب «جنسیت و صلح جهانی»

زمان برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تعویق افتاد.

زمان برگزاری مدرسه تابستانی حقوق بشر و تنوع فرهنگی به تعویق افتاد.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها