Responsive Image

ارائه آموزشهاي تخصصي در دروان شيوع بيماري ماشي از ويروس كرونا امروزه سازمان‌هایی پیشرو محسوب می‌شوند که به امر آموزش، توانمندسازی و توسعه منابع انسانی تاکید و اهتمام ویژه دارند و توان افزایی شغلی و فردی مدیران و کارکنان را در اولویت اولشان قرار می‌دهند تا از این طریق، کارایی و اثربخشی آنان در سازمان و زندگی افزایش یابد. آموزش منابع انسانی سازمان‌ها، در سراسر جهان به عنوان یکی از برنامه‌های...