افراد

کارکنان پردیس

 
تلفن
سمت
نام و نام خانوادگی
011-42451097
کارشناس آزمایشگاه
خانم زهرا رزم پور
 
011-42451093 داخلی 20

کارشناس کتابداری
خانم زهرا رضوانی
 


کارشناس امور مالی
خانم فائزه‌السادات صالحی
 
42451093-011 داخلی 21

کارشناس انفورماتیک

آقای مقداد جهانبازی
 
011-42451093 داخلی 35
 پذیرش اقامتگاه
آقای امیرفرهنگ سروش
 
011-42451093 داخلی 35
انتشارات
آقای کریم حیدری
 
011-42451093 داخلی 28
رستوران