تماس با ما

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

سمت
تلفن
رایانامه
دکتر علیرضا فارسی
معاون دانشجویی

29902150
22431824​
فکس: 22431591

A_Farsi@sbu.ac.ir

دکتر محسن ابوالقاسم پور
مشاور معاون دانشجویی
29905447
دکتر محمد رضا برومند
مدیر امور دانشجویی

29902151
22431823
فکس:22431693

m_boroumand@sbu.ac.ir


​منصور توسلی
معاون مدیر دانشجویی
​29905448

m.tavasoli81@gmail.com


دکتر ویدا ودودی مفید
رئیس اداره بهداشت و پزشک معتمد دانشگاه
29902666
stuvp@mail.sbu.ac.i

دکتر مزینی
رئیس مرکز تربیت بدنی
29902946
-

داود باقری
معاون اجرایی معاونت دانشجویی
29902520
​​​​​​​29902151
-
اکرم یاری
رئیس اداره اجرایی معاونت
29902153
a.yari@mail.sbu.ac.ir
شهریار عبدالله بیگ مرندی
رئیس اداره امور تغذیه دانشجویان
2299
22431830
nutrition@sbu.ac.ir