آقای مجید خیرخواهان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29902236
آقای بهزاد شیرزاده
مسئول دفتر مدیران معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29902066، 29902067
آقای سجاد محرابی
عاملیت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29905896

فعالیت‌های این مدیریت عبارتند از:

 • طرح‌های پژوهشی داخلی
 • قطب‌های علمی
 • هسته‌های پژوهشی
 • کارنامه پژوهشی اساتید
 • واحدهای پژوهشی
 • امور همایش‌های علمی
 • بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکترا
 • مراسم هفته پژوهش
 • ثبت مجلات در گلستان
 • امور عضو وابسته، اعتبارسنجی نشریات
 • امتیازدهی کتب
   

خانم محبوبه امینیان (معاون حوزه مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی)

 • طرح‌های درون‌سازمانی
 • امور عضو وابسته
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش

شماره تماس:​ 29902315           
 

خانم زهرا جدید (رئیس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی)

 • بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش

شماره تماس:​ 29902699
 
 

آقای آرمان پورقاز (کارشناس پژوهشی)

 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • امتیازدهی کتاب
 • سایت معاونت پژوهشی

شماره تماس:​ 29902316
 
 

خانم راهله انتظار یزدی (کارشناس پژوهشی)

 • ارزیابی پژوهشی
 • سامانه علم‌سنجی

شماره تماس:​ 29902699
 

خانم بهاره حسن زاده (کارشناس پژوهشی)

 • امور برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌ها (داخل و خارج دانشگاه)
 • قطب‌های علمی
 • واحدهای پژوهشی
 • هسته‌های پژوهشی

شماره تماس:​ 29902699
 

خانم سامیدخت قمری (کارشناس پژوهشی)

 • تهیه کارنامه پژوهشی اساتید
 • اعتبارسنجی نشریات
 • سامانه خیام
 • ثبت مجلات در گلستان

شماره تماس:​ 29902314
 

خانم الهه سلیمان‌زاده (کارشناس پژوهشی)

 • اخلاق در پژوهش
شماره تماس:​ 29902314

فعالیت‌های این مدیریت عبارتند از: 

 • خریدهای ریالی و ارزی
 • اعتبار ویژه  
 • فرادکترا، خرید تجهیزات 
 • نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران
 • پژوهانه
 • دستیار پژوهشی
 • پرداخت مبلغ تشویق مقاله و کتاب
 • سیستم گلستان
 • سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)
 • امور مالی و نیروی انسانی معاونت پژوهشی
 • آزمایشگاه مرکزی
 • فرصت مطالعاتی
 • سفرهای علمی
 • بودجه‌های تعمیر و تجهیز دستگاه‌های پژوهشی

 
 

فرح رمضانی (معاون حوزه مدیریت پشتیبانی و فناوری)

 • کارشناس خرید تجهیزات پژوهشی و فناوری
 • تسویه اعتبار ویژه

تلفن تماس: 29902238
 

سعادت علی یاری (رئیس اداره تجهیزات پژوهشی و فناوری)

 • صدور کد اخلاق زیستی
 • تجهیزات واحدها
 • تنخواه‌های داوری

 تلفن تماس: 29902009
 

فرزانه رهبر (رئیس اداره خدمات پژوهشی و فناوری)

 • فرصت مطالعاتی
 •  دوره پسا دکترا

  تلفن تماس: 29902071
 

زهرا نصیرپور (کارشناس مسئول پژوهشی)

 • خرید تجهیزات شاعا
 • خرید تجهیزات ارزی

   تلفن تماس: 29902313
 

  معصومه کاظمی (کارشناس)

 • کارشناس زیر‌سیستم گلستان
 • درخواست اعتبار ویژه

  تلفن تماس: 29902246
 

  معصومه امینی (کارشناس پژوهشی)

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • همیار پژوهشی

شماره تماس: 29905895
 

مهسا صدقی پور (کارشناس پژوهشی)

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • کنفرانس‌های علمی بین‌المللی

شماره تماس: 29902313

بهزاد شیرزاده (کارشناس مسئول پژوهشی)

 • بررسی و تایید مقالات در گلستان

شماره تماس: 29902066 - 29902067

فعالیت‌های این مدیریت عبارتند از: 

 • قراردادهای برون‌سازمانی
 • تفاهم‌نامه با سازمان‌های خارج از دانشگاه
 • پایان نامه‌های دانشجویی مورد حمایت سازمان‌ها
 • فراخوان سازمان‌ها
 • داوری علمی اختراعات
 • کمیته زیست فناوری دانشگاه
 • معرفی دانشجویان برای طرح سربازی
 • کارآموزی و امور نخبگی 


کارشناس مسئول طرح‌های برون‌سازمانی

خانم پروانه عرفانیان دانشور (معاون حوزه مدیریت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه)

 • طرح‌های برون سازمانی
 • معاونت همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
 

شماره تماس: 22431622- 29902245
 

خانم زهرا محبی (کارشناس پژوهشی)

 • طرح‌های برون‌سازمانی

شماره تماس: 29902317
 

خانم مهشاد غفاری (کارشناس پژوهشی)

 • امور پروژه‌ها

شماره تماس: 29902317

آقای وحید عسگری (کارشناس پژوهشی)

 • قراردادهای برون‌سازمانی

شماره تماس: 29902345
 

آقای قاسم قاسمی (کارشناس پژوهشی)

 • قراردادهای برون‌سازمانی

شماره تماس: 29902345
 

خانم معصومه مرادی (کارشناس پژوهشی)

 • طرح‌های برون‌سازمانی

شماره تماس: 29902249

آقای مسعود مسعودی

 • طرح‌های برون سازمانی

شماره تماس: 29902345