اخبار

در انتصـابات قائل به مشـورت باشیـم

در انتصـابات قائل به مشـورت باشیـم

15794 بازدید
نقش مهـم روابط عمومـی ایجاد هم‌سویـی و همدلـی است

نقش مهـم روابط عمومـی ایجاد هم‌سویـی و همدلـی است

15784 بازدید
دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

دومین جشنواره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معرفی برگزیدگان پایان یافت

15813 بازدید

پیام ریاست