تعداد مقاله‌های دانشکده در فهرست عالی
تعداد مقاله‌های منتشر شده با آدرس دانشکدهٔ علوم ریاضی در بازه زمانی ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۹ و همچنین تعداد مقاله‌های اعضای هیأت علمی دانشکده در فهرست عالی دانشگاه شهید بهشتی که از  اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج شده است، در نمودار و جدول‌های زیر نشان داده شده است. لازم به‌ذکر است در تعداد ذکر شده، مقاله‌های اعضای هیأت علمی دانشکده،  مقاله‌های منتشر شده در زمان حضورشان در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دیگر و حتی خارج از کشور نیز لحاظ شده است.
فهرست عالی دانشگاه شهید بهشتی از فهرست نشریه‌های عالی کشور نروژ گرفته شده است. همچنین لازم به‌ذکر است که دانشکدهٔ علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی از نظر انتشار مقاله در فهرست عالی جزء دانشکده‌های برتر ریاضی ایران است که نشان‌دهنده کیفیت بالای پژوهش در این دانشکده است.
  
مقالههای منتشر شده در فهرست عالی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده تا مهرماه ۱۳۹۹  
تعداد کل مقالههای منتشر شده با آدرس ایران تعداد مقالههای منتشر شده توسط عضو هیأت علمی نام نشریه نام و نام‌خانوادگی ردیف
۵۵ ۱ Theoretical Computer Science دکتر محمدمهدی ابراهیمی ۱
۲۹۲ ۴ Information Sciences دکتر زیبا اسلامی ۲
۲۱ ۱ Journal of Combinatorial Theory. Series A
۵۴ ۱ Journal of Systems and Software
۵۳ ۱ Journal of Visual Communication and Image Representation
۸۹ ۱ Pattern Recognition
۴۴ ۳ BMC Bioinformatics دکتر چنگیز اصلاحچی ۳
۸ ۱ BMC Evolutionary Biology
۴۷ ۱ Molecular Phylogenetics and Evolution
۲۹۲ ۴ Information Sciences دکتر رجبعلی برزویی ۴
۱۴ ۱ Journal of Differential Equations دکتر مهدی پوربرات ۵
۷ ۱ Discrete and Continuous Dynamical Systems- Series A
۳ ۱ Ergodic Theory and Dynamical Systems
۱۱ ۴ Journal of Combinatorial Theory. Series B دکتر حسین حاجیابوالحسن ۶
۲۱ ۲ Journal of Combinatorial Theory. Series A
۱۸ ۱ Statistics in Medicine دکتر سید محمدابراهیم حسینینسب ۷
۱۷۵ ۶ Journal of Algebra دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی ۸
۱ ۱ Documenta Mathematica دکتر رضا طالب ۹
۱۸ ۱ Journal of Number Theory
۱۷۵ ۴ Journal of Algebra دکتر مسعود طوسی اردکانی ۱۰
۷ ۳ Discrete and Continuous Dynamical Systems- Series A دکتر عباس فخاری قوچانی ۱۱
۱۵ ۱ International Journal of Mathematics
۴۴ ۱ BMC Bioinformatics دکتر سید علی کتانفروش ۱۲
۱۸ ۱ Statistics in Medicine دکتر مجتبی گنجعلی ۱۳
۳ ۱ Educational Studies in Mathematics دکتر زهرا گویا ۱۴
۱ ۱ ZDM - International Journal on Mathematics Education
۵۵ ۱ Theoretical Computer Science دکتر مژگان محمودی ۱۵
۱ ۱ Journal für die Reine und Angewandte Mathematik دکتر خسرو منصف شکری ۱۶
۱۸ ۱ Journal of Number Theory
۱۰ ۱ Journal of Symbolic Logic دکتر مرتضی منیری ۱۷
۲ ۱ Scandinavian Journal of Statistics دکتر محمدقاسم وحیدیاصل ۱۸
۱۸ ۱ BIT Numerical Mathematics دکتر سهرابعلی یوسفی ۱۹