Responsive Image
ردیف ​عنوان پروژه نام ​پردیس ​زیربنا (مترمربع) ​طراح
1 دانشکده اقتصاد​ شهید بهشتی​ 4750 مهندسین مشاور معماری و محیط​
3 ساختمان آموزشی پردیس شهید شهریاری (اکباتان)​ ​شهید شهریاری 3300 شرکت قدرکار
5 احداث و تجهیز پژوهشکده علوم محیطی​ شهید بهشتی 2000  
6 خوابگاه دختران خیرین​ شهید بهشتی 11000 مهندسین مشاور شهر و عمران​