همکاران

معاونت فرهنگی و اجتماعی

اسماعیل غلامحسینی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
حمید معدنچی
مدیر اداره اجرایی
29902661
عنوان جدید

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

زینت اکبری
مسئول دفتر معاونت
29902662
عنوان جدید
احسان طهرانچی
مدیر اداره اجرایی
29902658
عنوان جدید
فاطمه برزگری
مسئول دفتر معاونت
29902673
عنوان جدید
رضا مقصودی
مسئول دفتر معاونت
29902660
عنوان جدید
شهلا علیه پور
کارشناس نشریات دانشجویی 
29902663
عنوان جدید
مرتضی اکبرزاده غلامی
کارشناس کانون‌های فرهنگی و هنری
29902665
عنوان جدید
علی عسگر دبیری
کارشناس خانه فرهنگ​
29902668​
عنوان جدید
مریم خزائی نژاد
مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی
29902250
عنوان جدید

اداره مشاوره و آموزشهای اجتماعی

خانم ابطحی
مسئول دفتر معاونت
29902767
عنوان جدید
زهرا جانقربانیان
مدیر اداره اجرایی
29902767
عنوان جدید
خانم خرسندی
مسئول دفتر معاونت
29902769
عنوان جدید
خانم صادقی
مسئول دفتر معاونت
29902667
عنوان جدید

مدیریت امور شاهد و ایثارگر

خانم آذرنیا
مسئول دفتر معاونت
29902201
عنوان جدید
حدیثه حاتمی
مدیر اداره اجرایی
29902218
عنوان جدید
اعظم سادات شیرازیها
مسئول دفتر معاونت
29902206
عنوان جدید
فهیمه سعیدی
مسئول دفتر معاونت
29902208
عنوان جدید
نسرین جاهدی
مسئول دفتر معاونت
29902204
عنوان جدید
مریم اصغری
مدیر اداره اجرایی
29902201
عنوان جدید