امتحانات

 

     برای دریافت دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات اینجا کلیک کنید