سمت نام​ مرتبه تلفن تماس ​ایمیل
ریاست دانشکده دکتر محسن ابراهیمی مقدم استاد​ 29904093​ m_moghadam@sbu.ac.ir
 معاونت آموزشی​ دکتر رامک ​قوامی زاده​ استادیار​​​​​​ 29904169​ R-Ghavami@sbu.ac.ir
 معاونت پژوهشی  دکتر مجتبی وحیدی اصل استادیار 29904180​ mo_vahidi@sbu.ac.ir ​​​
مدير گروه معماري سامانه هاي کامپيوتري​​ دکتر سیدحسین عطارزاده نیاکی استادیار 29904106 h_attarzadeh@sbu.ac.ir
مدير گروه نرم­ افزار و سيستم هاي اطلاعاتي​ دکتر صادق علی اکبری استادیار​​​​​​ 29904110 s_aliakbary@sbu.ac.ir
مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی
دکتر یاسر شکفته​ استادیار​​​​​​
29904106
 
y_shekofteh@sbu.ac.ir