عنوان نویسنده تاریخ ویرایش
8 شهاب الدين نبوي 2021/6/9
زمانبندی تکمیلی مصاحبه دکتری 1400 گرایش هوش مصنوعی شهاب الدين نبوي 2021/6/7
زمانبندی دکتری هوش 1400تکمیل.pdf شهاب الدين نبوي 2021/6/7
اطلاعیه در ارتباط با اختلال در مصاحبه های دکتری شهاب الدين نبوي 2021/6/2
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش هوش مصنوعی - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/30
زمانبندی دکتری هوش 1400.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/30
لینک های ورود به تالارهای مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
لینک های ورود برای مصاحبه های دکترا- خرداد 1400.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش نرم افزار - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه نرم افزار.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش معماری کامپیوتر - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
article.jpg شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمان_بندی معماری.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه شماره 2 (1).pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه دکتری شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه شماره 2.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
مصاحبه دکتری سال 1400 ژاله ترهنده 2021/5/23
فرم شماره 1 دکتری سال 1400.docx ژاله ترهنده 2021/5/23
عنوان نویسنده تاریخ ویرایش
8 شهاب الدين نبوي 2021/6/9
زمانبندی تکمیلی مصاحبه دکتری 1400 گرایش هوش مصنوعی شهاب الدين نبوي 2021/6/7
زمانبندی دکتری هوش 1400تکمیل.pdf شهاب الدين نبوي 2021/6/7
اطلاعیه در ارتباط با اختلال در مصاحبه های دکتری شهاب الدين نبوي 2021/6/2
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش هوش مصنوعی - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/30
زمانبندی دکتری هوش 1400.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/30
لینک های ورود به تالارهای مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
لینک های ورود برای مصاحبه های دکترا- خرداد 1400.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش نرم افزار - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه نرم افزار.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش معماری کامپیوتر - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
article.jpg شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمان_بندی معماری.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه شماره 2 (1).pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه دکتری شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه شماره 2.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
مصاحبه دکتری سال 1400 ژاله ترهنده 2021/5/23
فرم شماره 1 دکتری سال 1400.docx ژاله ترهنده 2021/5/23
عنوان نویسنده تاریخ ویرایش
8 شهاب الدين نبوي 2021/6/9
زمانبندی تکمیلی مصاحبه دکتری 1400 گرایش هوش مصنوعی شهاب الدين نبوي 2021/6/7
زمانبندی دکتری هوش 1400تکمیل.pdf شهاب الدين نبوي 2021/6/7
اطلاعیه در ارتباط با اختلال در مصاحبه های دکتری شهاب الدين نبوي 2021/6/2
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش هوش مصنوعی - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/30
زمانبندی دکتری هوش 1400.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/30
لینک های ورود به تالارهای مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
لینک های ورود برای مصاحبه های دکترا- خرداد 1400.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش نرم افزار - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه نرم افزار.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمانبندی مصاحبه دکتری - گرایش معماری کامپیوتر - خرداد 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
article.jpg شهاب الدين نبوي 2021/5/29
زمان_بندی معماری.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه شماره 2 (1).pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه ی دکتری 1400 شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه ی شماره 2 مصاحبه دکتری شهاب الدين نبوي 2021/5/29
اطلاعیه شماره 2.pdf شهاب الدين نبوي 2021/5/29
مصاحبه دکتری سال 1400 ژاله ترهنده 2021/5/23
فرم شماره 1 دکتری سال 1400.docx ژاله ترهنده 2021/5/23