صحت صدور گواهينامه

جهت بررسي ِ اصالت گواهينامه هاي آموزشي (فارسي):

لطفا ، جهت مطابقت صحت صدور گواهينامه آموزشي، از لينك ذيل استفاده نمائید

1- دوربین موبایل را  بارکد (QrCode)مندرجه سطح گواهینامه متمرکز نمائید تا اطلاعات گواهینامه بطور خودکار نمایش داده شود

2- از لینک ذیل استفاده نمائید

3- مطابق شکل ذیل شماره مندرجه سطح گواهینامه را در کادر مربوطه وارد نمائید

​​​​​​​ بررسي صحت صدور گواهينامه هاي آموزشي

 

​​​​​

:In order to check the authenticity of educational certificate
 Please use the following link to match the validity of the educational certification
 To perform this process, just enter the educational certification 15-digit ID in the relevant box.

1- Focus the mobile camera on the barcode (QrCode) content of the certificate level so that the certificate information is displayed automatically.
2- Use the link below
3- According to the figure below, enter the number of the certificate level in the relevant box

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Certification Validity​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​