صفحه اصلی
آغاز و ثبت نام طرح (توانش)
  • 336 مشاهدات

آغاز و ثبت­ نام طرح(توانش)

«توانمندسازی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی»

پیوند ثبت نام زیر برای دانشجویانی که در نیمسال سوم تحصیلی دوره کارشناسی هستند

http://stc.sbu.ac.ir/tavanesh

افزودن نظرات