صفحه اصلی
مربوط به مقطع کارشناسی رشته اقتصاد ورودی 1401
  • 377 بازدید

به اطلاع دانشجویان" مقطع کارشناسی رشته اقتصاد ورودی 1401 "
میرساند همانطور که قبلا اشاره شد توصیه می شود دانشجویان انتخاب واحد خود
را در نیمسال دوم 1402 - 1401 مطابق برنامه و واحدهای ارائه شده در جدول زیر
انجام دهند.
توجه: دانشجویانی که پیشنیاز دروس مربوطه را نگذرانده و یا در درس پیشنیاز رد
شدهاند می بایست مجدا درس مربوطه را در دانشکده و یا بصورت مهمان در سایر
دانشکده های مورد تایید دانشگاه انتخاب نمایند تا در ترمهای آتی مشکل انتخاب
واحدهای ارائه شده بر اساس برنامه را نداشته باشند.


 

افزودن نظرات