آموزش

معرفی گروه­های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

در حال حاضر دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی از دو گروه اقتصاد و علوم سیاسی تشکیل شده است:
 
-       گروه اقتصاد         
  درحال حاضر گروه اقتصاد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد که در مقطع کارشناسی رشته علوم اقتصادی، در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی با 3 گرایش (اقتصاد نظری، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی و اقتصاد انرژی) و  در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی با گرایش های اقتصاد پولی، اقتصاد بین الملل و توسعه اقتصادی دانشجو می پذیرد. مدیریت گروه اقتصاد بر عهده جناب آقای دکتر حسین صمصامی می باشد.
آدرس ایمیل گروه اقتصاد economic.sbu.ac.ir@gmail.com
 
-       گروه علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی در سه مقطع کارشناسی (گرایش علوم سیاسی)، کارشناسی ارشد (با گرایش های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و اندیشه سیاسی در اسلام) و دکتری (با گرایش های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای) دانشجو می پذیرد. مدیریت گروه علوم سیاسی بر عهده جناب آقای دکتر روح اله طالبی آرانی می باشد.
آدرس ایمیل گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل Political.sbu.ac.ir@gmail.com