آموزش

فصلنامه لاتین دانشکده

              International Journal of Economics and Politicals
                                                                          

فصلنامه گروه اقتصاد

فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و الگوسازی 
      پست الکترونیک: ecoj@sbu.ac.ir
      وب سایت: http://ecoj.sbu.ac.ir/

فصلنامه گروه علوم سیاسی

فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی  

     پست الکترونیک: rahyaft.siasi@yahoo.com
     شماره تماس: 22431721