آموزش

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه اقتصاد اسلامی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه دانشگاهی و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی پدید آمده است.

 

 

وب سایت مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه اقتصاد اسلامی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه دانشگاهی و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی پدید آمده است.

 

 

وب سایت مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و اسلامی دانشگاه شهید بهشتی