زمان مصاحبه داوطلبان کارشناسی ارشد بدون آزمون
سهمیه استعدادهای درخشان در رشته اقتصاد،

 

 روز شنبه مورخ 1398/11/5 ساعت 10:00 می­باشد.