زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون گروه اقتصاد مربوط به سال تحصیلی 1400-1399
دوشنبه 10 شهریور ماه ساعت 11 صبح بصورت غیرحضوری می باشد.
لینک های مربوطه در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.​