معرفی گروه­های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 
در حال حاضر دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی از دو گروه بزرگ اقتصاد و علوم سیاسی تشکیل شده است:
 
    -       گروه اقتصاد         
  درحال حاضر گروه اقتصاد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد که در مقطع کارشناسی چهار گرایش (اقتصاد نظری، اقتصاد صنعتی، اقتصاد پول و بانکداری و اقتصاد بازرگانی)، در مقطع کارشناسی ارشد دو گرایش (علوم اقتصادی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی) و گرایش علوم اقتصادی در مقطع دکتری می باشد. مدیر گروه اقتصاد سرکار خانم دکتر ویدا ورهرامی می باشند.
 
-       گروه علوم سیاسی
گروه علوم سیاسی در سه مقطع کارشناسی (گرایش علوم سیاسی)، کارشناسی ارشد (با گرایش های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و اندیشه سیاسی در اسلام) و دکتری (با گرایش های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای) دانشجو می پذیرد. مدیریت گروه علوم سیاسی بر عهده جناب آقای دکتر رضا خراسانی می باشد.

آخرین خبرها