مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و اسلامی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف اشاعه و گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه اقتصاد اسلامی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه دانشگاهی و اقتصادی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی پدید آمده است.

 

 

 

 

 

آخرین خبرها