Home
مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی گواهینامه استاندارد مدیریت خدمات آموزش حرفه ای ISO29993 را دریافت کرد
  • 532 Views

 مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی در راستای تکمیل طرح ارتقاء کیفی) (QEP خود موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت خدمات آموزش حرفه‌ای ISO29993 شد.

 تمرکز این استاندارد بر مدیریت یادگیری فراگیران به شیوه حضوری، مجازی و یا ترکیبی از هر دو است.