دکتر منصور میراحمدی 
گروه آموزشی: علوم سیاسی
تلفن: 29902951
پست الکترونیک:  M_Mirahmadi@sbu.ac.ir

آخرین خبرها