نحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdf

فرایند صدور مجوز دفاع در مقطع دکتری.jpg

راهنمای ثبت انصراف از تحصیل .pdf

شرط تسویه حساب نهایی برای دانشجویان- ایران داک.pdf

نحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdf

راهنمای فرایند همانندجو .pdf

راهنمای فرایند همانندجو .pdf

راهنمای ثبت پایان نامه.pdf

راهنمای ثبت پروپوزال.pdf

راهنمای استفاده اعضای هیات علمی.pdf

تکمیل پیشخوان خدمت (بخش کفایت دستاوردها).pdf

اطلاعیه پذیرش میهمان در دانشگاه شهید بهشتی.pdf

نحوه ثبت نام در نیمسال اول 99-98.pdf

ثبت تقاضای وقفه تحصیلی.pdf

گواهی ثبت پایان نامه یا رساله.pdf

فرآیند استفاده از سامانه همانندجو.pdf

راهنمای ثبت پایان نامه یا رساله در ایران داک.pdf

راهنمای انتخاب واحد ورودی 97 به بعد.pdf

دستورالعمل غیبت امتحانات.pdf

راهنمای ثبت انصراف از تحصیل .pdf

راهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdf  راهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdf

اطلاعیه مهم در خصوص ارزیابی جامع آموزشی.pdf

*دستوالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی.pdf

*دستورالعمل اجرایی آیین نامه دوره دکتري ورودي هاي 1390 و بعد از آن.pdf

*دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﮥ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ.pdf

دستورالعمل تحویل فیزیکی نسخه های سی دی پایان نامه.pdf

دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی.jpg

دستور العمل اخذ تک درس .pdf

دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور.pdf

دستورالعمل صحافی و تحویل نسخه های پایان نامه.pdf

فرایند ثبت درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه.pdf

دستورالعمل تصویب جلسه دفاع از پایان نامه.pdf

دستورالعمل تصویب سمینار آموزشی.pdf

دستور العمل تصویب پروپوزال.pdf

تأییدیه تحصیلی.pdf

روند تحصیل دانشجویان دکتری ورودی 90 به بعد.pdf

راهنمای درخواست دفاع .pdf

راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل.pdf

راهنمای اخذ مجوز خروج از کشور.pdf​​

آخرین خبرها