- نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی.
- کدپستی: 1983969411 
- نمابر: 22431806
- سایت دانشکده: eco.sbu.ac.ir
- شماره تماس­های ضروری: 
واحد اداری
محمدعلی نصیری
مدیر اجرایی دانشکده
29902969
 
   
سورن یاقوتی
مسئول دفتر ریاست دانشکده
29902951
واحد آموزشی
حمیده والی
کارشناس مسئول آموزش دانشکده
29902965
معصومه سپاسی زنگ آبادی
زهره عرب
کارشناس آموزش دانشکده
29902963
واحد تحصیلات تکمیلی
مینا عباسی
کارشناس گروه اقتصاد دانشکده
29902991
سمانه خانی
کارشناس گروه علوم سیاسی دانشکده
29902995
دفاتر گروه
مهین مرندی
منشی گروه علوم سیاسی دانشکده
29902987
مسعود عزیزالهی
منشی گروه اقتصاد دانشکده
29902954
واحد پژوهشی
شهره شاهمردی
کارشناس پژوهشی دانشکده
29902967
اعظم موسیوند
کتابدار دانشکده
29902982
محمدعلی عسگری
کتابدار دانشکده
29902982
حسین طاهری آرا
مسئول سایت دانشکده
29902966
 
 
 

آخرین خبرها