افراد

رئیس دانشکده

دکتر منصور میراحمدی
گروه آموزشی: علوم سیاسی

شماره تلفن: 29902951
پست الکترونیکی: M-Mirahmadi@sbu.ac.ir

Responsive Image

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر سیدمحمدعلی حسینی زاده
گروه آموزشی: علوم سیاسی
تلفن: 29902951

Responsive Image

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مرتضی تهامی پور زرندی
گروه آموزشی: اقتصاد
تلفن: 29902951

Responsive Image

مدیر گروه اقتصاد

دکتر حسین صمصامی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
تلفن: 29902993

Responsive Image

مدیر گروه علوم سیاسی

دکتر رضا خراسانی
گروه آموزشی: علوم سیاسی
تلفن: 29902987

Responsive Image